تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠١/١٩ |
صادر کننـده:  شورای اسلامی شهر همدان
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
فراخوان انتخاب حسابرس صورت هاي مالي سال ١٣٩۶ شهرداري همدان

 

شوراي اسلامي شهر همدان در نظر دارد به منظور اجراي بند ٣٠ ماده ٧١ قانون شوراهاي اسلامي کشور و ماده ۴۴ آيين نامه مالي شهرداري ها ، حسابرس صورتهاي مالي سال ١٣٩۶ شهرداري همدان ، سازمانها و
شرکت هاي تابعه و موسسات را از بين موسسات حسابرسي واجدشرايط ، باعنايت به شيوه نامه  ابلاغي وزارت کشور تعيين و انتخاب نمايد.

لذا از کليه موسسات حسابرسي داراي امتياز کنترل کيفيت الف و رتبه يک  جامعه حسابداران رسمي ، برابر دستورالعمل نحوه پذيرش و انتخاب موسسات حسابرسي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت کشور دعوت بعمل مي آيد حداکثر تا ١٠ روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي ،  نسبت به ارسال اطلاعات شامل مشخصات مؤسسه ، توانمندي ها ، سوابق حرفه اي در حسابرسي شهرداري ها ، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداري ها و ساير موسسات  به همراه ليست مشخصات فردي،مدارج و صلاحيت هاي حرفه اي،سوابق کاري مديران و ترکيب اعضاي تيم تخصصي مجري امر حسابرسي اين آگهي ، به همراه آخرين تصوير گواهي کنترل کيفيت و رتبه  را در قبال اخذ رسيد در پاکت دربسته ممهور به مهر آن موسسه تحويل دبيرخانه شوراي اسلامي شهر همدان نمايند.

کميته حسابرسي پس از ارزيابي فني ، حرفه اي وکيفي درخواست ها نسبت به اعلام فهرست موسسات واجد شرايط جهت تصميم گيري و انتخاب به شوراي اسلامي شهر همدان اقدام خواهد نمود . نظر به اينکه شوراي شهر درانتخاب يا رد هريک يا تمام شرکت کنندگان در فراخوان حسابرسي مختار مي باشد ، لذا صرف شرکت در فراخوان هيچگونه حقوق مکتسبه اي براي شرکت کننده ايجاد نخواهد کرد وهرگونه ادعا و اعتراض دراين خصوص قابل قبول نمي باشد

 

 

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر همدان

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان