تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١١/١۵ |
صادر کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١۴٠٠ شهرداري همدان

 

 

برابر تبصره ١ ماده ۵٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧، تعرفه عوارض سال ١۴٠٠ شهرداري همدان پس از تصويب شوراي اسلامي شهر همدان و تاييد هيأت تطبيق فرمانداري شهرستان همدان براي اجرا در سال ١۴٠٠ جهت اطلاع عموم اعلام مي گردد.

 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان