تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٨/١٩ |
صادر کننـده:  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
سالنامه آماری شهر همدان ١٣٩٧

 

سالنامه آماری شهر همدان ١٣٩٧

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان