تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠۶/١٩ |
صادر کننـده:  معاونت شهرسازی و معماری
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
دستور العمل اجرايي تهيه كروكي

 

پيرو نامه شماره ٣١٣١/۴٠/م ش مورخ ١٣٩٠/٨/٨ شهردار محترم همدان درخصوص آمادگي شهرداري همدان جهت واگذاري تهيه كروكي املاك متقاضيان پروانه ساختماني به مهندسين نقشه بردار داراي پروانه اشتغال نظام مهندسي و همچنين صورتجلسه مورخ ١٣٩٠/١٠/١٠ هيأت محترم چهار نفره استان همدان درخصوص تعيين تعرفه تهيه كروكي ها بدينوسيله دستور العمل اجرايي تهيه كروكي ها به شرح ذيل اعلام مي‌گردد .

الف – تهيه كروكي املاك متقاضي پروانه ساختماني بر اساس مشخصات فني پيوستي توسط مهندسين نقشه بردار داراي پروانه اشتغال نظام مهندسي صورت خواهد گرفت.

ب- مهندس نقشه بردار مكلف است شخصاً تهيه كروكي را با دقت واحساس مسئوليت انجام داده و چنانچه امور مربوطه را به افراد ديگر محول نموده ويا در مدت مشخص شده در بند ج نسبت به ارائه كروكي اقدام ننمايد پس از بررسي توسط معاونت معاونت شهرسازي و معماري شهرداري و سازمان نظام مهندسي از ليست ارجاع كار حذف مي‌گردد و موضوع به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي منعكس خواهد شد.

ج- مهندس نقشه بردار مكلف است حداكثر پس از مدت ۴٨ ساعت از زمان ارجاع كار كروكي ملك را به صورت دقيق تهيه ودر قالب ٣ نسخه تاييد شده با مهر و امضاء و فايل كامپيوتري DWG  در محيط AutoCAD  به واحد توزيع نقشه معاونت شهرسازي ومعماري شهرداري ارائه نمايد.

د- مسئوليت صحت كروكي هاي تهيه شده به عهده مهندسين نقشه بردار بوده و در صورت بروز هرگونه مشكل حقوقي، فني وساير موارد مسئوليت حقوقي و كيفري آن منفرداً به عهده مهندس نقشه بردار بوده و در صورت اثبات اشتباه مهندس از ليست ارجاع كار حذف شده و مراتب به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي گزارش مي‌گردد.

هـ دارابودن تجهيزات نقشه برداري وحضور به موقع مهندس نقشه بردار جهت پاسخگويي به مراجعين الزامي مي باشد.

و- برداشت كروكي صرفاً توسط دستگاه توتال استيشن و به صورت مختصاتي مطابق فرم هاي مورد نظر شهرداري صورت پذيرفته وگذربندي توسط شهرداري انجام مي‌گردد.

ز- ملاك تهيه كروكي وضع موجود محل مي باشد.

ح- گردش كار مراحل تهيه كروكي به شرح ذيل مي باشد.

١. مراجعه مالك به شهرداري منطقه و تشكيل پرونده

٢. مراجعه مالك به واحد توزيع نقشه معاونت شهرسازي

٣. معرفي مهندس نقشه بردار توسط مالک در صورت داشتن سهميه

۴. مراجعه مالک به مهندس نقشه بردار و تهيه كروكي توسط مهندس نقشه بردار و تحويل نقشه به مالک

۵. مراجعه مالک همراه با مدارک و نقشه کروکي به‌ واحد توزيع نقشه و ثبت كروكي

۶. مراجعه مالک به شهرداري منطقه و طي مراحل بعدي

ط: مشخصات فني كروكي هاي تهيه شده توسط مهندسين نقشه برداري

١. برداشت توسط دستگاه توتال استيشن

٢. برداشت كدهاي ارتفاعي محل هاي شكستگي و قوسها با يك مبنا و در مجاورت تمامي معابر صورت پذيرد. (علاوه بر آن كد ارتفاعي گوشه‌هاي ملك در نقشه مشخص گردد.)

٣. در صورت وجود درخت و تير برق در پياده رو يا داخل معبر در جلوي ملک موقعيت آنها در كروكي مشخص شود.

۴. خط ‌جدول و كدهاي ارتفاعي جهت محاسبه شيب معبر مشخص شود.

۵. وضعيت‌ هم‌ جواري‌ پلاك‌ و حدود ‌ساخت‌ ساختمان‌هاي‌ مجاور مشخص شود.

۶. جهت شمال و قبله در نقشه مشخص شود.

٧. اندازه زوايا برروي نقشه (برحسب گراد سه رقم اعشار) مشخص شود.

٨. مختصات نقاط  گوشه هاي ملک تا حداقل ٣ رقم اعشار در جدولي داخل کروکي نوشته شود.

٩. در صورت وجود درخت، چاه يا قنات موجود در ملك، موقعيت آن در كروكي مشخص شود.

١٠. فايل كروكي نمونه که بايد کروکي مانند آن و در چارچوب آن تهيه شود در لينک زير قرار داده شده است و لازم است مهندسين نقشه بردار جهت يکسان سازي در قالب آن نسبت به نهيه نقشه کروکي اقدام نمايند.

 

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان