تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١١/٢٨ |
صادر کننـده:  اداره منابع انسانی
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
اعلام وضعيت ايثارگري

 

تمامي کارکنان استخدام ثابت، پيماني، کارگر رسمي و قراردادي، که داراي يکي از عناوين ايثارگري (جانباز، فرزند و همسر جانباز، فرزندو همسر شهيد، خواهر و برادر شهيد، آزاده، همسر و فرزند آزاده با سابقه يک سال اسارت و بالاتر، رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) مي باشند و تا کنون مدارک ايثارگري خود را به شهرداري ارايه ننموده اند، تا تاريخ ١٣٩٧/١٢/١٠ نسبت به اعلام وضعيت ايثارگري، به همراه مدارک و مستندات مربوطه به مسؤول امور اداري مجموعه خود مراجعه نمايند.

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان