تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۵/١٧ |
صادر کننـده:  واحد مدیریت بحران
موضوع آگهی:  اطلاعیه
 
 
   
گزارش عملکرد آموزش شهروندی مدیریت بحران ویژه بهار ١٣٩۶

 

 گزارش عملکرد آموزش شهروندی مدیریت بحران ویژه بهار ١٣٩۶

 
     
     
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی پیام ها و اطلاعیه های شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان